1. Algemeen
1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hiernavermelde voorwaarden.
Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met TwIIn Reclame & ICT te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten bv via een akkoord via email. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen. Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.
2. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractsvoorwaarden voorrang op de contractsvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.
3. Wanneer een prijsofferte van TwIIn Reclame & ICT ondertekend wordt door de klant of na mondeling overleg of via email overgegaan is met opstart, en een akkoord afgegeven is wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
Hetzelfde geldt wanneer de werken worden uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de klant werd verstuurd, behoudens onmiddellijk en aangetekend protest na de aanvang der werken.
4. TwIIn Reclame & ICT behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming, dit op onze eigen verantwoordelijkheid.
2. Termijnen
1. Offertes zijn vrijblijvend, en zijn niet-verbindend voor de variabele kosten en prijzen.
2. Uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdigheid geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.
3. In afwijking van het burgerlijk wetboek worden alle meerwerken geacht besteld te zijn, door de klant , tenzij deze ze schriftelijk verwerpt binnen de 10 dagen na ontvangst van de bestelbon.
4. Schadebeding : contractuele wanprestatie. Forfaitaire schadebeding zijn (in verhouding van het contractbedrag) : 10% voor de eerste 14 dagen na de ondertekening / 12,5% voor de volgende 14 dagen / 15% hierna en / 30 % binnen de maand voor de geplande startdatum
3. Eigendom
Alle ontwerpen, studies, tekeningen, software en configuraties blijven ten allen tijde eigendom van TwIIn Reclame & ICT. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gecopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van TwIIn Reclame & ICT tenzij anders vermeld.
Alle documenten die door TwIIn Reclame & ICT werden opgesteld, van welke aard ook, blijven als copy intern bij TwIIn Reclame & ICT als backup.
4. Eigendomsoverdracht
Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. Tot zolang is het de koper verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van TwIIn Reclame & ICT. De koper is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren. De klant erkent uitdrukkelijk dat TwIIn Reclame & ICT over een revindicatierecht beschikt dat in de ruimste zin van de door wet en reglementen voorziene mogelijkheden kan uitgeoefend worden.
5. Klachten
Klachten omtrent de gepresteerde diensten en zichtbare gebreken moeten binnen de drie werkdagen na uitvoering/levering aan TwIIn Reclame & ICT gemeld worden, bij aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan is elke klacht van rechtswege verworpen. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.
6. Prijzen
Prijzen welke door TwIIn Reclame & ICT in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door TwIIn Reclame & ICT meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn niet steeds vastgelegd op standaard tarieven. Deze zijn berekend in functie van prestaties, werkuren, transport en eventueel bijhorende supplementen.
7. Leverings -, betaal- en protesttermijnen
1. De door TwIIn Reclame & ICT opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd.
Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan TwIIn Reclame & ICT en dit per aangetekende brief.
Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
Facturen zijn betaalbaar binnen de opgegeven termijn vermeld op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt.
2. In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2.500 EUR.
3. Bij laattijdige betaling langer dan 3 maanden behoudt TwIIn Reclame & ICT zich het recht om onze diensten, systemen en andere door TwIIn Reclame & ICT doorgevoerde, ontworpen activiteiten, producten offline te zetten tot deze volledig vereffend zijn.
4. Opzeggen van uw jaarlijks abonnement bij bvb. hosting/domeinnaam dient uiterlijk 3 maand voorafgaand per brief opgestuurd te worden naar TwIIn Reclame & ICT.
8. Levering van software/ hardware
De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door TwIIn Reclame & ICT voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door TwIIn Reclame & ICT wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van TwIIn Reclame & ICT leiden. Geen enkele overeenkomst met TwIIn Reclame & ICT brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. TwIIn Reclame & ICT of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software. Bij defecte hardware kan TwIIn Reclame & ICT niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de apperatuur als nog aan de gevolgen hierdoor veroorzaakt.
9. Ongeoorloofd gebruik
Het gebruik van illegale downloads van software, MP3 en andere zijn verboden op al de door TwIIn Reclame & ICT ter beschikking gestelde apparatuur, systemen en geconfigureerde computers. TwIIn Reclame & ICT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zijn uitgeoefende activiteiten op eventuele illegale downloads deze door externe zijn aangebracht.
10. Activiteit van Webhosting
De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via overleg en toelichting op onze offerte.
11. Aansprakelijkheid
In geen geval is TwIIn Reclame & ICT aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. TwIIn Reclame & ICT kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het TwIIn Reclame & ICT netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van TwIIn Reclame & ICT. TwIIn Reclame & ICT zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de TwIIn Reclame & ICT gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet -geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van TwIIn Reclame & ICT volgens of in verband met een met de TwIIn Reclame & ICT gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van 3 maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.
12. Verwerking van persoonsgegevens
TwIIn Reclame & ICT voert een verwerkingsopdracht uit voor de klant en verzamelt in die hoedanigheid persoonsgegevens van de klant teneinde deze verwerking te kunnen verrichten. De in het kader van deze verwerking verzamelde gegevens kunnen door TwIIn Reclame & ICT gebruikt worden om de klant te informeren over haar activiteiten en statistieken. TwIIn Reclame & ICT stelt bij deze informatieverstrekking de belangen van de klant steeds voorop. Mocht de klant alsnog wensen dat haar gegevens hiertoe niet worden aangewend, dan kan zij dat laten weten via ons gekend emailadres, info@TwIIn.be.
TwIIn Reclame & ICT zal in de verwerking van de persoonsgegevens steeds handelen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. TwIIn Reclame & ICT zal er in het bijzonder, binnen de door haar geboden mogelijkheden, over waken dat derde partijen die door TwIIn Reclame & ICT worden ingeschakeld in de door haar verrichte verwerkingen, zij het in de hoedanigheid van (sub)verwerker, zij het in de hoedanigheid derde dienstverlener, steeds conform dezelfde bovenvermelde regels handelen.
13. Varia
De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met TwIIn Reclame & ICT voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van TwIIn Reclame & ICT. Indien een bepaling van een met TwIIn Reclame & ICT gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.
14. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid
TwIIn Reclame & ICT kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.